Polityka prywatności i cokies

1.     Informacje ogólne

Ochroną Państwa danych osobowych zajmuje się Aurino Sp. z o.o. ul. Kurhan 4 02-203 Warszawa NIP PL5272949040, REGON 38815167500000, e-mail rodo@aurino.pl (zwany dalej „Administratorem”).

Dokładamy należytej staranności by Państwa dane osobowe były przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi  przepisami prawa.

2.     Jak pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Pozyskujemy Państwa dane osobowe poprzez: dobrowolne wprowadzenie przez Państwa danych w formularzach dostępnych na stronach internetowych należących do Administratora lub zapisywane w urządzeniach końcowych pliki cookies.

3.     Jak chronimy dane osobowe?

Jesteśmy zaangażowani w zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych. W tym celu projektujemy nasze usługi mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo. Wdrożyliśmy stosowne procedury, polityki i środki ostrożności. Prowadzimy szkolenia w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Dokonujemy regularnych kontroli wprowadzanych środków ochrony pod kątem ich adekwatności dla bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych oraz zgodności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

4.     Czy dane osobowe trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Z uwagi na zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi, Administrator może przekazywać dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiednich mechanizmów gwarantujących bezpieczeństwo przetwarzania danych.

5.     Jaki jest zakres pozyskiwanych danych?

Administrator może pozyskiwać od Państwa dane w następującym zakresie:

·       adres e-mail,

·       imię i nazwisko,

·       numer telefonu,

·       firma,

·       adres zamieszkania (lub adres lokalizacji instalacji).

Szczegółowy zakres danych pozyskiwanych w określonym celu jest każdorazowo określony na stronie internetowej Administrator w miejscach pozwalających na pozostawienie tych danych.

6.     Wykorzystywanie danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

·       zawarcia i wykonania łączącej Państwa z Administratorem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem platform internetowych należących do Administratora, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług,

·         wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np.:

§  wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

§  udzielenia odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

·         do rozpatrywania kierowanych przez Państwa próśb, skarg i zapytań,

·         wykrywania nadużyć i zapobiegania im,

·         ustalenia zasadności roszczeń, obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń,

·         po uzyskaniu Państwa zgody – w celach marketingowych, wysyłania newslettera, jak również w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administrator,

·         po uzyskaniu Państwa zgody – na potrzeby prowadzonych rekrutacji,

·         by skontaktować się z Państwem w przypadku, gdy przemawia za tym nasz prawnie uzasadniony interes.

7.     Czy Administrator dokonuje profilowania?

Administrator nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.

8.     Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane w zależności od celu przez określony czas:

·       trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnia się roszczenie wynikające z umowy, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań,

·       wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury,

·       w którym przepisy nakazują przechowywać dane, np. prawo podatkowe,

·       niezbędny do rozpatrzenia kierowanych przez Państwa próśb, skarg, zapytań,

·       w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych,

·       niezbędny do dokonania oceny wiarygodności płatniczej,

·       posiadania Państwa zgody, tj. aż do momentu jej wycofania,

·       do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, w razie gdy podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

9.     Zasady, którymi się kierujemy

Dokładamy należytej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności staramy się zapewnić by zbierane przez Administrator dane były:

·       przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

·       zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

·       adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

·       prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

·       przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

·       przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane.

10.  Kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe innym podmiotom?

Nigdy nie sprzedajemy posiadanych przez nas danych osobowych.

Przekazujemy Państwa dane osobowe innym odbiorcom:

·       kiedy korzystamy z usług współpracujących z nami podmiotów lub naszych podwykonawców, co dotyczy w szczególności biur księgowych, agencji marketingowych, producentów i monterów paneli fotowoltaicznych.

*Abyśmy mogli zapewnić Państwu najwyższy poziom świadczonych usług, możemy korzystać z usług innych firm, powierzając im przetwarzanie Państwa danych osobowych w naszym imieniu. Dbamy jednocześnie o to, aby Państwa dane osobowe były traktowane tak, jak gdybyśmy przetwarzali je bezpośrednio. Starannie wybieramy podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy, dzielimy się z nimi tylko tymi danymi osobowymi, które są konieczne dla wykonania przez nie usług. Upewniamy się, że Państwa dane osobowe są bezpieczne.

·       kiedy zgodnie z prawem musimy przekazywać Państwa dane innym organizacjom,

·       gdy jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.

11.  Jakiego rodzaju prawa Państwu przysługują?

Mają Państwo pełną kontrolę nad swoimi danymi osobowymi.

Mają Państwo prawo do:

·       dostępu do danych, które przechowujemy jako administrator danych,

·       uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,

·       żądania sprostowania Państwa danych osobowych,

·       wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda,

·       sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w razie przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,

·       ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

·       przenoszenia Państwa danych osobowych,

·       żądania usunięcia Państwa danych osobowych, co których nie został nałożony na nas obowiązek prawny nakazujący ich przetwarzanie,

·       do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

12.  Mechanizm cookies na stronach internetowych Administratora

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika w celu:

·     realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu (np. zapisanie i zapamiętanie ustawień i preferencji), wprowadzania i zapisywania pewnych informacji, automatyczne logowanie się,

·     tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,

·     tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

Więcej informacji, w tym informacje o wyłączeniu cookies dla różnych przeglądarek znajdują się na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

Administrator korzysta z cookies w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze serwisów Administrator, co umożliwia ulepszanie ich struktury, zawartości i treści wyświetlanych użytkownikom.

13.  Jak można się skontaktować z Administrator?

W przypadku jakichkolwiek innych pytań lub uwag dotyczących niniejszej polityki można się z nami skontaktować:

·       listownie na adres Administratora wskazany w punkcie 1. niniejszej polityki,

·       przez e-mail na adres e-mail wskazany w punkcie 1. niniejszej polityki.

14.  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników lub współpracowników kontrahentów Administratora – „osób kontaktowych”

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Administrator.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, ponieważ są Państwo osobą kontaktową dla Administratora u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Państwa dane, aby:

Kontaktować się z Państwem w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Państwa pracodawcą/podmiotem, który Państwo reprezentują, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami).
Przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym Państwo pracują lub, który reprezentują, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.

Od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują otrzymujemy dane takie jak Państwa imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się Państwo zajmują.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą zawarł z nami Państwa pracodawca/podmiot, który Państwo reprezentują, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, którzy będą realizować usługi na rzecz Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują oraz kancelariom prawnym, z którymi współpracujemy.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

·       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację, prawo do przenoszenia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy Administratora podany powyżej,

·       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

15.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z Administrator (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy) oraz osób, z którymi kontaktuje się Administrator (telefonicznie oraz mailowo)

Administratorem Państwa danych osobowych będzie Administrator.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zapytania na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz w celach marketingowych na podstawie Państwa zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

·   prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·   prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·   prawo usunięcia danych osobowych,

·   prawo ograniczenia przetwarzania danych,

·   prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,

·   prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

·   prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W zakresie danych przetwarzanych w celach marketingowych w każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z przepisów prawa.

16.  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób zapisujących się na newslettera

Przetwarzanie danych osobowych w celu dostarczenia newslettera odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane współpracującym z nami podmiotom lub naszym podwykonawcom.

Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

·       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·       prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·       prawo usunięcia danych osobowych,

·       prawo ograniczenia przetwarzania danych,

·       prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

·       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z nami. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie wynika z przepisów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zamówienia newslettera.

17.  Rekrutacja

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie rekrutacji współpracowników Administratora.

Miejsce zbierania danych osobowych: strona internetowa oraz powiązane z nią profile w mediach społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn itd.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

·       Przepis prawa (art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy) – w zakresie następujących danych:

§  imię i nazwisko,

§  imiona rodziców,

§  data urodzenia,

§  miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

§  wykształcenie,

§  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

·       Państwa zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazują nam Państwo dane inne niż przewidziane w art. 22[1] § 1 k.p. powyżej (np. numer telefonu oraz adres e-mail) lub gdy przekazują Państwo swoje dane osobowe, aplikując na stanowisko polegające na współpracy z Administratorem na innej podstawie niż na podstawie umowy o pracę.

·       Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Państwa umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy są Państwo odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, jednakże sytuacja taka może się zdarzyć. Możliwe jest przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego w sytuacji, gdy będą przetwarzane z użyciem narzędzi chmurowych, których przestrzeń dyskowa może znajdować się na serwerach położnych poza EOG lub administrator poczty e-mail, z której korzystają Państwo w kontaktach z Administratorem, korzysta z serwerów zlokalizowanych fizycznie poza EOG.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które Państwo aplikują. Natomiast jeżeli wyrazili Państwo odrębną zgodę na przetwarzanie danych do celów przyszłych rekrutacji, będziemy przechowywać Państwa dane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, nie dłużej jednak niż 5 lat od momentu ich zebrania.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

·       prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·       prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,

·       prawo usunięcia danych osobowych,

·       prawo ograniczenia przetwarzania danych,

·       prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych ze względu na szczególną sytuację,

·       prawo do przenoszenia danych,

* żądania w powyższych sprawach można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej,

·       prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. Bez zgody nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Państwa dokumentów aplikacyjnych.

18.  Czy polityka prywatności i polityka cookies mogą ulec zmianie?

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany i aktualizacji Polityki Prywatności. Za każdym razem, kiedy dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na naszej stronie internetowej.

oferta dla domu

oferta dla biznesu

oferta dla rolnictwa

szkolenia dla właścicieli

audyty

współpraca