Regulamin

§ 1 Przepisy ogólne

1.     Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Usługodawcy (Administratora): Aurino Sp. z o.o. ul. Kurhan 4 02-203 Warszawa NIP PL5272949040, REGON 38815167500000, e-mail kontakt@aurino.pl

2.     Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej Usługodawcy w formie umożliwiającej utrwalanie, przechowywanie oraz odtwarzanie przez Użytkownika korzystającego ze Strony.

§ 2 Prawa i obowiązki Użytkowników

1.     Użytkownik korzysta ze Strony (Serwisu) nieodpłatnie i dobrowolnie.

2.     Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

3.     Każdy Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Strony zgodnie z Regulaminem, przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.     Zabronione jest:

1)    podawanie nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd informacji lub danych osobowych,

2)    rozpowszechnianie nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami informacji na temat treści zamieszczonych na Stronie lub na temat Administratora,

3)    naruszanie w jakikolwiek sposób dóbr osobistych Administratora lub osób trzecich,

4)    ingerowanie w działanie Strony, w tym zmianę kodu Strony, używanie lub zamieszczanie wirusów, niedozwolonych rozszerzeń i innych mechanizmów mogących mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie Strony lub oprogramowanie albo urządzenia Administratora lub Użytkowników.

5.     W celu korzystania ze Strony, Użytkownik musi posiadać urządzenie z dostępem do Internetu z przeglądarką internetową.

§ 3 Uprawnienia Usługodawcy

1.     W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i najwyższej jakości świadczonych Usług, Usługodawcy przysługują następujące uprawnienia:

1)    prawo do zawieszenia działalności Serwisu na czas dokonywania aktualizacji oprogramowania lub na czas potrzebny do usunięcia awarii technicznej;

2)    prawo do przerwania świadczenia usług na określonym obszarze geograficznym.

2.     Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Usługodawcy żadne roszczenia w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu.

§ 4 Reklamacje

1.     Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu.

2.     Reklamację można zgłosić:

1)    pisemnie – na adres siedziby Usługodawcy;

2)    za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Regulaminie.

3.     Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. minimum imię i nazwisko oraz adres do korespondencji lub adres e-mail.

4.     Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Usługodawcy. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana w terminie 14 dni, Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

5.     Składając reklamację poprzez wiadomość e-mail, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację w tej samej formie. Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą e-mail, że oczekuje odpowiedzi w formie pisemnej, wówczas wskazuje właściwy adres do korespondencji.

6.     Do zachowania terminu odpowiedzi na reklamację wystarczające wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika.

§ 5 Własność intelektualna

1.     Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści i materiałów zawartych w Serwisie lub udostępnianych w związku ze świadczeniem usług elektronicznych, w tym w szczególności logo i wszystkie projekty, tekst, grafika, zdjęcia, informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki oraz ich dobór i układ (zwane łącznie „Materiałami”) stanowią własność Usługodawcy.

2.     Użytkownik może korzystać z Serwisu na podstawie licencji. Licencja ma charakter niewyłączny, nieodpłatny, nieprzenoszalny, nieograniczony terytorialnie i czasowo.

3.     Usługodawca nie wyraża zgody:

1)    na odsprzedaż Materiałów;

2)    na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub publiczne wyświetlanie Materiałów;

3)    na modyfikowanie Materiałów lub jakiejkolwiek ich części;

4)    na jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów w sposób inny niż zgodnie z ich przeznaczeniem.

§ 6 Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

Jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności:

1)     za zdarzenia (opóźnienia, błędy itd.) spowodowane działaniem Siły Wyższej;

2)     za skutki wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, tj. błędy oprogramowania, przerwy w dostawie Internetu, przerwy w dostawie prądu itd.;

3)     za usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Usługodawcy z  systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Usługodawcy;

4)     za działania i zaniechania osób trzecich, a w tym za treści umieszczane przez nich w Serwisie;

5)     za konsekwencje wynikające z nienależytego wykonania zobowiązań przez Użytkownika.

§ 7 Dane osobowe, Polityka Prywatności i Polityka Cookies

1.     Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawach krajowych oraz krajowych aktach prawnych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych.

2.     Szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikom w zakresie ochrony dotyczących ich danych osobowych oraz regulacje dotyczące polityki prywatności regulują inne dokumenty udostępnione w ramach Serwisu.

§ 8 Zmiany Regulaminu

1.     Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2.     Zmiana Regulaminu wchodzi w życie i staje się skuteczna w terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu w Serwisie.

3.     Niezależnie od powyższego Usługodawca będzie uprawniony do dokonania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn w każdej chwili.

4.     Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową o każdej zmianie Regulaminu.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.     Świadczenie usług podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują właściwość innego prawa.

2.     Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.

3.     W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe ze względu na aktualną siedzibę Usługodawcy, a prawem właściwym będzie prawo Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu i prawo właściwe regulują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

oferta dla domu

oferta dla biznesu

oferta dla rolnictwa

szkolenia dla właścicieli

audyty

współpraca